Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives

25 November 2019

Za pośrednictwem raportu Mechanizmu raportowania transportu i środowiska (TERM) EEA monitoruje postępy w zakresie integracji celów środowiskowych w transporcie od 2000 roku. Raport TERM dostarcza informacji krajom członkowskim EOG, UE i opinii publicznej. TERM zawiera kilka wskaźników wykorzystywanych do śledzenia krótko- i długoterminowej efektywności środowiskowej sektora transportu oraz do mierzenia postępów w osiąganiu kluczowych celów polityki związanych z transportem. Od 2017 r. Element oceny opartej na wskaźnikach w raporcie TERM jest publikowany jako osobny briefing.

Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives