ATON-HT/TRANSFER POLSKA

Spółka Akcyjna ATON-HT działa na rynku od sierpnia 2005 r. Produkcję urządzeń ATON i serwis Linii HR20 i HR200 zapewnia spółka Transfer sp z o.o.

Firma wprowadza innowacyjne technologie utylizacji odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. W wyniku procesu technologicznego wdrażanego przez ATON-HT możliwe jest odzyskanie cennych materiałów oraz wygenerowanie energii. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment), w ramach której skonstruowano instalacje badawcze i dedykowane Linie Urządzeń ATON do neutralizacji odorów i gazów oraz unieszkodliwiania szerokiej gamy odpadów w stanie stałym lub ciekłym (w tym azbestu). Proponowane rozwiązanie umożliwia budowę skalowalnych i  bezspalinowych komór, w których można unieszkodliwiać szeroką gamę niebezpiecznych odpadów. W ramach tej metody można unieszkodliwiać szeroką gamę odpadów, takich jak odpady medyczne, przemysłowe, weterynaryjne, azbestowe zanieczyszczonych substancjami toksycznymi. Warto podkreślić, że przedsiębiorstwu zależy na tym, aby w miarę możliwości, utylizować odpady w miejscu, w którym powstają.

Skuteczność metody MTT w zakresie unieszkodliwiania odpadów została poddana ocenie ekspertów z ośrodków referencyjnych. W ten sposób badano zakres identyfikacji strumieni odpadów i ich właściwe zagospodarowanie. Wówczas ATON osiągnął najlepsze wyniki w zakresie zerowej lub ekstremalnie niskiej emisyjności oraz w niepozostawianiu śladu węglowego. 

Należy zaznaczyć, że praca tych urządzeń nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i co równie istotne - koszt eksploatacji jest niższy od kosztów eksploatacji innych znanych urządzeń i instalacji.

Wielu klientów ceni sobie komplementarność nowych rozwiązań proponowanych przez ATON-HR z już istniejącymi konwencjonalnymi instalacjami oraz możliwość łatwej modułowej rozbudowy która przekłada się na zwielokrotnienie zdolności przerobu odpadów. Warto podkreślić, że urządzenia w skali laboratoryjnej i średniej przemysłowej są w pełni przenośne, szybkie w instalacji i praktycznie nie wymagają obsługi.