BACTrem

Firma biotechnologiczna BACterm założona przez dr hab. Magdaleną Popowską, prof. UW w 2016. BACTrem Sp z o.o. wykorzystuje pożyteczne bakterie do ochrony środowiska i rolnictwa proekologicznego. Opracowuje nowe biotechnologie, w tym biopreparaty do biodegradacji substancji toksycznych i niebezpiecznych tak aby skutecznie prowadzić bioremediację gruntów, osadów i odpadów, m in. likwidować skażenia związkami ropopochodnych, olejem kreozotowym, pestycydami i dezaktywować metale ciężkie. Opracowaliśmy również biopreparaty dedykowane rolnictwu w oparciu o pożyteczne bakterie glebowe, które przywracają żyzność i produktywność glebom rolnym. Bakterie zawarte w tych biopreparatach z serii BIOSTIM wiążą azot atmosferyczny, udostępniają fosfor ze związków organicznych zawartych w glebie, rozkładają materię organiczną przyczyniając się do tworzenia próchnicy, przywracają też naturalne pH glebie i naturalną bioróżnorodność mikroflory gleby oraz niwelują toksyczne działanie pestycydów i wspomagają usuwanie fitopatogenów. Zapewniają roślinom potrzebne do życia pierwiastki, odpowiednią strukturę i wilgotność gleby dzięki czemu mają one lepsze warunki do wzrostu i rozwoju. Stosowanie tych biopreparatów pozwala ograniczyć użycie na polach (a także w szklarniach i ogródkach) fungicydów, bakteriocydów (pestycydów) i nawozów mineralnych nawet o 30 proc., a jednocześnie produkować proekologiczną żywność. 


Działanie wszystkich naszych preparatów opiera się na synergistycznym współdziałaniu bakterii pogrupowanych w konsorcja. Preparaty nie zawierają związków syntetycznych ani modyfikacji genetycznych. Bakterie wchodzące w skład preparatów nie są patogenami ludzi, zwierząt i roślin. Preparaty zostały dokładnie przebadane oraz posiadają wymagane atesty.


Firma prowadzi też działalność usługową wykonując małe bioremediacje gruntu czy biodegradacje odpadów niebezpiecznych na terenie klienta oraz prace B+R dla sektora rolnego oraz specjalnie dedykowane ochronie środowiska badania mikrobiologiczne. Firma BACTrem za swoje rozwiązania była wielokrotnie nagradzana.

Więcej informacji zna znaleźć na naszej stronie internetowej www.bactrem.pl