Miasta i regiony

Urbanizacja to jedno z kluczowych wyzwań naszych czasów. Około 70% światowej populacji mieszka obecnie na obszarach miejskich, a miasta odpowiadają za 67% globalnego zużycia energii i ponad 70% emisji gazów cieplarnianych.

Tak wysoki poziom urbanizacji generuje szereg wyzwań społecznych i środowiskowych, przede wszystkim dotyczących kwestii zanieczyszczenia. Jednak miasta nie mogą być postrzegane tylko jako te, które generują problemy, ale jako że są centrami wymiany wiedzy i doświadczeń, to mogą przyczyniać się do promocji i efektywnego wdrażania rozwiązań cyrkularnych w obrębie miasta i poza nim.

I właśnie dlatego miasta są kluczowymi obszarami zmian, ale przede wszystkim inspirowania procesów naprawczych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Miasta, ze swymi zasobami ludzkimi i technologicznymi, mają zdolność do identyfikowania i implementowania rozwiązań cyrkularnych, mogą stać się liderami w procesie transformacji z gospodarki liniowej na cyrkularną, a co za tym idzie przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i podnoszenia poziomu życia mieszkańców.

 

Skan miast - Circular Cities Program

Circular Cities Program to program realizowany wspólnie przez Polish Circular Hotspot oraz Metabolic przy współfinansowaniu Fundacji MAVA.

W ramach projektu Circular Cities zapraszamy polskie miasta do przyłączenia się do krajowego programu miast cyrkularnych, rozpoczynając od opracowania praktycznych strategii zero-waste. Celem tego programu jest pomoc w przygotowaniu analizy aktualnego przepływu odpadów w mieście i zbudowaniu strategii transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej. Dzięki programowi miasta zbudują zrównoważone strategie, które zmienią politykę odpadową - ograniczając ilość odpadów, ale także wykorzystują upcykling i ponowne użycie surowców. Te wspólnie wypracowane strategie cyrkularne nie tylko wyeliminują negatywne oddziaływanie na środowisko, ale pozwolą także na osiągnięcie zysków finansowych i wygenerowanie nowych możliwości biznesowych i nowych perspektyw zawodowo-szkoleniowych. W całym procesie, uczestniczące miasta będą miały możliwość wymiany doświadczeń zarówno z krajowymi jak i międzynarodowymi partnerami – dzięki współpracy w ramach sieci polskich miast i miast skupionych w sieci Metabolic (obejmującej Europę i Amerykę Północną).

Czy twoje miasto jest gotowe na wyzwanie? 
Szukamy wiodących polskich miast z ambicją, które dzięki wspólnym działaniom w ramach rocznego projektu: 
● Zaprojektują i wdrożą strategię „zero-waste”; 
● Dowiedzą się więcej o tym, jak miasto może zmierzyć się z wyzwaniami gospodarki cyrkularnej; 
● Zbudują sieć polskich miast, służącą wymianie wiedzy i doświadczeń – w trakcie trwania programu planowane są cztery spotkania programowe.

Każde uczestniczące w programie miasto otrzyma: 
● Zindywidualizowaną, dostosowaną do lokalnych warunków strategię implementacji gospodarki cyrkularnej dla danego regionu; 
● Dogłębną analizę aktualnej gospodarki odpadowej w mieście; 
● Przedstawienie perspektywy miasta zero-waste z uwzględnieniem mierzalnych wskaźników wydajności;
● Długoterminową strategię zero-waste obejmującą różne obszary i sektory; 
● Plan działania gotowy do natychmiastowej implementacji, z przedstawieniem konkretnych modeli biznesowych oraz korzyści jakie wynikają z ich wdrożenia; 
● Obecność w sieci networkingowej miast cyrkularnych, z kraju i zagranicy.

Kiedy zaczyna się projekt?
Program rozpocznie się we wrześniu 2019 i potrwa przez rok. Fundacja MAVA będzie współfinansować projekt.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami.
Aplikacja dla wniosków do programu Circular Cities jest już otwarta. Skontaktuj się z Polish Circular Hotspot – a.sznyk@innowo.org, aby aplikować, a tym samym wskazać twoje miasto do udziału w tym niezwykle nowatorskim i ambitnym projekcie.

 

Circular Cities Program

 

 

 

Aktualności

Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik zaprasza na Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (6 czerwca br., Warszawa).

Współorganizatorami spotkania są : Samorząd Województwa Mazowieckiego i Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

2019-05-24 więcej »