Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki

Misją Stowarzyszenia jest przede wszystkim stworzenie wspólnej płaszczyzny dialogu i współpracy dla środowiska naukowego i przedsiębiorczości w zakresie szeroko pojętej biogospodarki. Działania nasze definiujemy na dwóch płaszczyznach:

STRATEGICZNEJ obejmującej oddziaływanie na otoczenie prawne w zakresie biogospodarki i branż pokrewnych; promowanie korzystnych rozwiązań poprzez opracowanie dobrych praktyk i modeli biznesowych w zakresie tworzenia zintegrowanych łańcuchów współpracy międzysektorowej; współpracę z administracją w zakresie: wsparcia eksperckiego, propozycji rozwiązań systemowych, opiniowania projektów aktów prawnych, współdziałania przy tworzeniu dokumentów strategicznych w obszarze biogospodarki i branż pokrewnych; tworzenie sieci współpracy krajowej i międzynarodowej i rozwój działań społeczno-gospodarczych o zasięgu międzyregionalnym.

OPERACYJNEJ obejmującej działania w zakresie: realizacji projektów własnych; realizacji projektów realizowanych w ramach programów krajowych i międzynarodowych; wspierania inicjatyw jednostkowych partnerów Stowarzyszenia; integrowania i koncentracji środowiska związanego z biogospodarką i branżami pokrewnymi, w tym szczególnie partnerstwa naukowo-biznesowego; wspierania aktywności polskich partnerów w projektach międzynarodowych; działalności doradczej, konsultacyjnej i lobbystycznej; organizacji i współdziałania w projektach pilotażowych ; działalności marketingowej; współdziałania w tworzeniu start-upów związanych z obszarem biogospodarki i branż pokrewnych; tworzenia struktur hubowych, sieciowych i klastrowych z innymi podmiotami prawnymi oraz projektów związanych z certyfikacją w obszarze biogospodarki.

Działalność Stowarzyszenia będzie przebiegała na szczeblu:
REGIONALNYM – platforma współpracy, promocja gospodarcza regionu,
KRAJOWYM – wymiana wiedzy i doświadczenia, współpraca z organami administracji państwowej, platforma pomysłów i kontaktów, doradztwo,
GLOBANA – międzynarodowa współpraca międzysektorowa.

Więcej: http://klasterbio.pl/