Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jedyną w Polsce jednostką naukowo-badawczą i wdrożeniową pokrywającą swoim obszarem działania wszystkie dziedziny nauki i przemysłu związane z przetwórstwem surowców niemetalicznych, technologią produkcji materiałów ceramicznych i szkła, materiałów ogniotrwałych, mineralnych materiałów budowlanych, spoiw mineralnych oraz wyrobów betonowych.


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych tworzy innowacyjne rozwiązania w zakresie utylizacji 
i wykorzystania surowców odpadowych w proekologicznych technologiach produkcji materiałów budowlanych, ceramiki i szkła. Jednocześnie wykonuje specjalistyczne badania dotyczące ochrony środowiska, w tym odpadów. Dysponuje profesjonalną, bardzo doświadczoną kadrą naukowo-badawczą, wysokiej klasy specjalistyczną aparaturą badawczą, a także szerokim spektrum świadczonych badań.


Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje w szczególności następującą problematykę:
•    popioły lotne ze spalania węgla kamiennego, które zmieszane z innymi odpadami 
o określonych właściwościach, mogą być wykorzystane jako składnik mineralny materiału wiążącego i/lub spoiw wykorzystywanych np. w drogownictwie.
•    zagospodarowanie w nowych technologiach odpadów przemysłowych i gospodarczych np. stłuczka szklana, szkło kineskopowe, opony, odpady ściekowe.
•    różnego rodzaju odpady palne, które przy odpowiedniej kaloryczności mogą być przetwarzane i wykorzystywane jako paliwa wtórne (alternatywne).
•    odpady, które mogą stanowić składnik zestawu surowcowego do wytwarzania klinkieru portlandzkiego lub w odpowiednich mieszaninach mogą być wykorzystane jako mineralizatory.
•    odpady np. siarczanowe, które mogą być użyte jako regulator czasu wiązania cementów, 
w tym cementów innych niż cementy powszechnego użytku.
•    charakterystyka ryzyka środowiskowego związanego z zanieczyszczeniem powietrza
•    ocena oddziaływania odpadów na środowisko i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (np. zawartość i wymywalność substancji toksycznych lub niebezpiecznych w tym metali ciężkich).
•    recycling odpadów konstrukcyjnych i rozbiórkowych,
•    ocena stanu zapylenia w środowisku pracy i metody zabezpieczania oraz jego zmniejszania –opracowanie metod ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów przemysłowych, w tym w szczególności z tych spalających paliwa z odpadów,
•    opracowanie powłok ograniczających ścieranie się materiałów  budowlanych,
•    opracowanie technologii utylizacji złomów materiałów ogniotrwałych zawierających Cr6+.
•    ceramiczne układy hamulcowe do pojazdów kołowych ograniczające emisję pyłów do atmosfery (ograniczenie efektu smogu),
•    katalizatory do urządzeń grzewczych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.
•    zagospodarowanie odpadów kopalnianych w produkcji betonu zwykłego,
•    opracowanie technologii przetwarzania i zagospodarowania żużli z hutnictwa rud miedzi 
w produkcji żużlo-betonu,
•    opracowanie kompozytu ceramiczno-mineralnego do oczyszczania wód dołowych oraz technologicznych z procesu wydobycia i wzbogacania rud metali,
•    umożliwienie w systemie prawnym RP wykorzystania technologii utylizacji odpadów azbestowych. Ilość odpadów azbestowych w Polsce szacuje się na 15,5 mln ton. ICiMB posiada technologię wytwarzania z tego typu odpadów  użytecznych w gospodarce spoiw hydraulicznych, jednakże stan prawny uniemożliwia zastosowanie gospodarcze tej technologii, 
•    opracowanie technologii wykorzystania surowców odpadowych (przemysłowych i komunalnych), m. in. opracowanie technologii produkcji ABK z zastosowaniem popiołów lotnych ze współspalania węgla i biomasy oraz popiołów z kotłów fluidalnych


Prace naukowo-badawcze wykonywane są w ścisłej współpracy z przemysłem celem oceny jakości wytwarzanych odpadów oraz wskazania możliwości zastosowania materiałów odpadowych poprzez modyfikację już istniejących, jak i opracowanie innowacyjnych materiałów budowlanych przyjaznych dla środowiska i człowieka w aspekcie zastosowania ich w: 

•    przemyśle cementowym,
•    przemyśle ceramicznym,
•    drogownictwie,
•    rolnictwie,
•    do rekultywacji terenów zdegradowanych,
•    górnictwie,
•    budownictwie,
•    innych zaawansowanych technologiach produkcyjnych.


W ramach akredytowanych laboratoriów prowadzimy badania, m.in.:
•    wielkości emisji substancji niebezpiecznych, 
•    szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko naturalne,
•    paliw konwencjonalnych i wtórnych pod kątem określenia wielkości wskaźników emisji CO2, w tym oznaczenie frakcji biomasy i węgla biogennego
•    badania uwalniania ołowiu i kadmu z powierzchni płytek szkliwionych
•    badania uwalnianie ołowiu i kadmu z powierzchni naczyń mających kontakt z żywnością
•    testy zgodności dla odpadów zgodnie z RMG z dnia 16 lipca 2015 w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania

Idealnym przykładem produktu wpisującego się w system gospodarki obiegu zamkniętego jest wynalazek Płytka CRT stworzony i opatentowany przez naukowców Instytutu. Płytka CRT jest to płytka szklana stworzona ze szkła odpadowego (we wstępnej realizacji projektu ze szkła kineskopowego, obecnie z różnych rodzajów szkieł odpadowych). Płytka ta spełnia wszystkie normy płytek ceramicznych PN-EN-14411:2012. Została wyprodukowana z odpadów szklanych a w procesie produkcji udało się również obniżyć temperaturę jej wypalania o min. 200oC w porównaniu do tradycyjnej płytki ceramicznej. Aspekt ten dodatkowo podnosi atrakcyjność produktu w wymiarze ochrony środowiska jak i ekonomicznym.  Płytka ze względu na swą mrozoodporność może być stosowana m.in. jako płytka elewacyjna i okładzinowa.